Aangepast Sporten

Een landelijke voorbeeldfunctie

 

Valt jouw gemeente binnen de regio Zuid-Kennemerland? Dan kunnen ook inwoners met een beperking binnen jouw gemeente gebruik maken van onze centrale loketfunctie voor aangepast sporten. Hetzelfde geldt voor verenigingen. De regio Zuid-Kennemerland is de vierde regio in Noord-Holland die een permanente ondersteuningsstructuur voor aangepast sporten heeft gerealiseerd. Het SAS (Samenwerkingsverband Aangepast Sporten) heeft niet alleen een provinciale, maar ook een landelijke voorbeeldfunctie.

Aansluiting
Het samenwerkingsverband is inmiddels structureel. Na fasen van inventarisatie en sportstimulering hebben vooralsnog zes van de negen gemeenten in Zuid-Kennemerland zich bereid verklaard om het beleid voort te zetten: Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Gemeenten die nog niet deelnemen worden gestimuleerd om zich alsnog aan te sluiten, en op deze manier mee te profiteren van de diensten van SportSupport.

Positieve ontwikkeling
Het inzien en aangaan van gemeentelijke samenwerking vormen de opmaat voor positieve ontwikkelingen. Op regionaal en interregionaal vlak. Zo leidt de goede samenwerking binnen Noord-Holland tot provinciale aandacht; onder andere voor ‘de maand van het aangepast sporten’. Ook is op provinciaal en landelijk niveau de samenwerking met de Gehandicaptensport Nederland gecontinueerd. Aanvullende producten van deze organisatie, zoals cursussen en themabijeenkomsten, kunnen vraaggericht worden ingezet.

Participeren
Alle organisaties, met hun eigen – maar vooral ook hun gezamenlijke – belangen, zijn vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie. Op beleidsmatig niveau heeft iedere gemeente de mogelijkheid tot zitting in die commissie. Deelnemende gemeenten subsidiëren gezamenlijk het SAS. Deze financiën worden geheel ingezet om structurele taken uit te oefenen.

Het SAS in Zuid-Kennemerland is rijk aan mogelijkheden. Zo kent het aantal deelnemers aan sportactiviteiten een stijgende lijn. Evenals het aantal activiteiten voor aangepast bewegen! Bovendien kan het SAS – dankzij de registratiemethode – belangrijke gegevens goed inzichtelijk maken. De samenwerking heeft optimale kans van slagen als alle participerende organisaties bereid zijn samen te (blijven) werken en de noodzakelijke middelen in te brengen en te bundelen.

Wil je de mogelijkheden voor jouw gemeente verder onderzoeken? Bel of mail dan met Dennis van der Snoek via 023-5260302 of dvdsnoek@sportsupport.nl.