Verenigingen

Gemeentelijke investeringssubsidie

DE FINANCIËLE WEG NAAR (DUURZAME) GOEDEREN VOOR DE SPORTORGANISATIE OF EEN EIGEN CLUBACCOMMODATIE

Een eigen kleed- en/of clubaccommodatie, gymnastiektoestellen, voetbaldoelen e.d. kosten vaak meer dan de eigen organisatie kan opbrengen. Met deze informatie willen we aangeven hoe u in aanmerking kunt komen voor een gemeentelijke investeringssubsidie en welke wegen bewandeld moeten worden.

Uitvoeringsregeling subsidieverstrekking sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieingen

Subsidie Grote Investeringen
Burgemeester en Wethouders kunnen aan non-profit (sport)organisaties, die zich in Haarlem bezighouden met sportbeoefening, een subsidie verlenen in de kosten van: nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, aankoop en eerste inrichting van sport- en bewegingsruimten van kleed- en clubgebouwen e.d., de zgn “grote investering”. Naast deze gemeentelijke subsidie (1/3 deel van de totale kosten) zal de aanvrager de overige 2/3 van de investering zelf moeten opbrengen in de vorm van eigen middelen en/of zelfwerkzaamheid en eventueel een lening. Voor aanpassingen en voorzieningen voor gebruik door mensen met een beperking kunnen zelfs 50% van de kosten gesubsidieerd worden.

Aanvraagformulier Grote Investeringen – voor aanvraag voor nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, aankoop en eerste inrichting van kleed- , club- en sportgebouwen.

Subsidie Kleine Investeringen
En de duurzame goederen (die minimaal 10 jaar mee gaan), die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde en volwaardige sportbeoefening (b.v. gymnastiektoestellen, doelen, verlichtingsinstallaties, etc., de zgn ‘kleine investering’. Naast deze gemeentelijke subsidie (1/3 deel van de totale kosten) zal de aanvrager de overige 2/3 van de investering zelf moeten opbrengen in de vorm van eigen middelen en/of zelfwerkzaamheid en eventueel een lening. Voor aanpassingen en voorzieningen voor gebruik door mensen met een beperking kunnen zelfs 50% van de kosten gesubsidieerd worden.

Aanvraagformulier Kleine Investeringen.

Wat moet je doen?
Een schriftelijk verzoek indienen bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem middels het insturen van een ingevuld en ondertekend formulier van de Adviescommissie Duurzame Voorzieningen bij het secretariaat. Dit ingevulde formulier kan worden opgestuurd naar SportSupport, Henk van Turnhoutpad 1, 2034 JL Haarlem. Telefoon 023 – 526 03 02, e-mail: dzv@sportsupport.nl

Wat gebeurt er dan ?
Aan de hand van alle verstrekte gegevens beoordeelt de Adviescommissie de aanvraag en brengt hierover advies uit aan Burgemeester en Wethouders. Dit college neemt een beslissing over de aanvraag en stelt de aanvrager daarvan op de hoogte.

Let op: Toekenning van de subsidie moet plaats vinden voordat begonnen wordt met de bouw en of aanschaf van het te subsidiëren object c.q. duurzame materiaal.
Voor de kleine investering geldt dat de officiële aanvraag binnen maximaal 6 maanden na aanschaf (datum factuur) binnen moet zijn op het secretariaat van de commissie. Aanvragen na deze termijn kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Subsidie breedtesportactiviteiten
Breedtesport wil mensen (weer) in beweging krijgen. Ook het plezier om samen met anderen bezig te zijn, is belangrijk. Breedtesport is laagdrempelig. Het college stelt jaarlijks € 50.000 beschikbaar voor initiatieven die een bijdrage leveren aan het sportieve klimaat in Haarlem. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag. Het gaat om breedtesportactiviteiten die iets toevoegen aan het reguliere aanbod, of om ledenwerfactiviteiten. Ook activiteiten die vrijwillige inzet stimuleren bij een vereniging en in een wijk kunnen aanspraak maken op het fonds. Plannen voor de eerste helft van een kalenderjaar moet u indienen voor 1 november in het voorafgaande kalenderjaar. Voorstellen voor de tweede helft van een kalenderjaar moet u voor 1 mei van dat jaar indienen.

Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten