Verenigingen

 

Haarlems Sportakkoord

1
1

Gemeentelijke investeringssubsidie

DE FINANCIËLE WEG NAAR (DUURZAME) GOEDEREN VOOR DE SPORTORGANISATIE OF EEN EIGEN CLUBACCOMMODATIE

Subsidie Duurzame Sportvoorzieningen verandert vanaf 1-1-2021
Gemeente Haarlem hoorde eind 2019 dat zij de komende jaren minder geld ontvangt vanuit het Rijk. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad besloten daarom in november 2019 op een aantal zaken te gaan bezuinigen. Eén van deze bezuinigingen treft de subsidie Duurzame Sportvoorzieningen.

Wat betekent dit voor jouw vereniging?
Vanaf 1-1-2020 is het jaarlijks beschikbare bedrag voor de subsidie Duurzame Sportvoorzieningen al gehalveerd. Dit betekent dat de subsidieregels aangepast worden. De gemeente wil nog wel zoveel mogelijk verenigingen ondersteunen. In 2020 verandert er echter nog niets aan de subsidie Duurzame Sportvoorzieningen. De afgelopen jaren is niet het gehele beschikbare bedrag uitgegeven. Daarmee is een soort spaarpotje opgebouwd. Met dit spaarpotje behouden we in 2020 de huidige subsidieregels. 2020 is een overgangsjaar naar de nieuwe regeling die van kracht is vanaf 1-1-2021.

Hoe wordt je geïnformeerd?
Het komende jaar word je via de nieuwsbrieven en website van SportSupport geïnformeerd over de wijzigingen in de uitvoeringsregeling. Het kan zijn dat de maximale subsidiebedragen wijzigingen of dat onderdelen van de subsidieregeling komen te vervallen. Daar is op dit moment nog niets over te zeggen. Medio 2020 verwachten wij hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

——-

Een eigen kleed- en/of clubaccommodatie, gymnastiektoestellen, voetbaldoelen e.d. kosten vaak meer dan de eigen organisatie kan opbrengen. Met deze informatie willen we aangeven hoe je in aanmerking kunt komen voor een gemeentelijke investeringssubsidie en welke wegen bewandeld moeten worden.

Uitvoeringsregeling subsidieverstrekking sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieingen

Subsidie Grote Investeringen
Burgemeester en Wethouders kunnen aan non-profit (sport)organisaties, die zich in Haarlem bezighouden met sportbeoefening, een subsidie verlenen in de kosten van: nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, aankoop en eerste inrichting van sport- en bewegingsruimten van kleed- en clubgebouwen e.d., de zgn “grote investering”. Naast deze gemeentelijke subsidie (1/3 deel van de totale kosten) zal de aanvrager de overige 2/3 van de investering zelf moeten opbrengen in de vorm van eigen middelen en/of zelfwerkzaamheid en eventueel een lening. Voor aanpassingen en voorzieningen voor gebruik door mensen met een beperking kunnen zelfs 50% van de kosten gesubsidieerd worden.

Aanvraagformulier Grote Investeringen – voor aanvraag voor nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, aankoop en eerste inrichting van kleed- , club- en sportgebouwen.

BOSA regeling

Subsidie Kleine Investeringen
De duurzame goederen (die minimaal 10 jaar mee gaan), die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde en volwaardige sportbeoefening (b.v. gymnastiektoestellen, doelen, verlichtingsinstallaties, etc., de zgn ‘kleine investering’. Naast deze gemeentelijke subsidie (1/3 deel van de totale kosten) zal de aanvrager de overige 2/3 van de investering zelf moeten opbrengen in de vorm van eigen middelen en/of zelfwerkzaamheid en eventueel een lening. Voor aanpassingen en voorzieningen voor gebruik door mensen met een beperking kunnen zelfs 50% van de kosten gesubsidieerd worden.

Aanvraagformulier Kleine Investeringen.

Wat moet je doen?
Een schriftelijk verzoek indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem door het e-mailen van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier van de Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen aan het secretariaat. Mocht e-mailen een probleem opleveren, dan kan dit ingevulde formulier worden opgestuurd naar Secretariaat Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen
p/a Stichting SportSupport Kennemerland, Henk van Turnhoutpad 1, 2034 JL Haarlem.
Telefoon 023 – 526 03 02, e-mail: dzv@sportsupport.nl

Wat gebeurt er dan?
Aan de hand van alle verstrekte gegevens beoordeelt de Adviescommissie de aanvraag en brengt hierover advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders. Zij neemt een beslissing over de aanvraag en stelt de aanvrager daarvan op de hoogte. De adviescommissie komt 4 keer per jaar bij elkaar. Alleen tijdens deze bijeenkomsten neemt de commissie een beslissing over de subsidieaanvragen. De komende bijeenkomsten in 2020 zijn gepland op 11 maart, 9 juni, 1 september en 8 december. Voor het insturen van subsidieaanvragen zijn de deadlines voor de vergaderingen respectievelijk 1 maart, 1 juni, 24 augustus en 1 december.

Let op: Toekenning van de subsidie moet plaats vinden voordat begonnen wordt met de bouw en of aanschaf van het te subsidiëren object c.q. duurzame materiaal.
Voor de kleine investering geldt dat de officiële aanvraag binnen maximaal 6 maanden na aanschaf (datum factuur) binnen moet zijn op het secretariaat van de commissie. Aanvragen na deze termijn kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Subsidie breedtesportactiviteiten
Breedtesport wil mensen (weer) in beweging krijgen. Ook het plezier om samen met anderen bezig te zijn, is belangrijk. Breedtesport is laagdrempelig. Het college stelt jaarlijks € 50.000 beschikbaar voor initiatieven die een bijdrage leveren aan het sportieve klimaat in Haarlem. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag. Het gaat om breedtesportactiviteiten die iets toevoegen aan het reguliere aanbod, of om ledenwerf activiteiten. Ook activiteiten die vrijwillige inzet stimuleren bij een vereniging en in een wijk kunnen aanspraak maken op het fonds. Plannen voor de eerste helft van een kalenderjaar moet u indienen voor 1 november in het voorafgaande kalenderjaar. Voorstellen voor de tweede helft van een kalenderjaar moet u voor 1 mei van dat jaar indienen.