Verenigingen

 

Haarlems Sportakkoord

1
1

Gemeentelijke Subsidie Duurzame Sportvoorzieningen
DE FINANCIËLE WEG NAAR DUURZAME GOEDEREN VOOR DE SPORTORGANISATIE

Subsidie Duurzame Sportvoorzieningen verandert per 1-1-2021.
Gemeente Haarlem hoorde eind 2019 dat zij de komende jaren minder geld ontvangt vanuit het Rijk. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad besloten daarom in november 2019 op een aantal zaken te bezuinigen. Eén van deze bezuinigingen treft de Subsidie Duurzame Sportvoorzieningen.

Wat betekent dit voor jouw vereniging?
Per 1-1-2020 is het jaarlijks beschikbare budget van €100.000 voor de Subsidie Duurzame Sportvoorzieningen al gehalveerd tot € 50.000,-. Dit betekent dat ook de subsidieregels aangepast moeten worden. Omdat de afgelopen jaren niet het gehele beschikbare bedrag voor subsidie is uitgegeven, is daarmee  een soort spaarpotje opgebouwd. Met dit spaarpotje konden we in 2020 de huidige subsidieregels nog  behouden. 2020 is een overgangsjaar geweest naar de nieuwe regeling die van kracht is vanaf 1-1-2021.

Wat wijzigt er per 1 januari 2021?
De belangrijkste wijzigingen:

  1. Het maximaal beschikbare subsidiebudget is € 50.000,- per kalenderjaar. Er is geen spaarpotje, dus op is op. Zodra het maximum van € 50.000,- , ook wel subsidieplafond, bereikt is, worden aanvragen niet meer in behandeling genomen;
  2. Het subsidiebedrag is maximaal één derde deel van de totale kosten van de aanschaf van sportgoederen tot een maximum subsidiebedrag van € 3.250,- per kalenderjaar per vereniging. Dit kan in één keer aangevraagd worden of via meerdere aanvragen. Zodra het maximum van € 3.250.- per vereniging per jaar bereikt is, wordt een volgende aanvraag van de vereniging niet meer in behandeling genomen;
  3. De subsidiemogelijkheid voor de ‘Eerste Inrichting’ of ‘Grote Investeringen’ bij bouw of verbouw van clubhuis of kantine komt te vervallen. Hiervoor is de landelijke BOSA subsidie beschikbaar, evenals een Duurzaamheidslening via de gemeente. Deze twee landelijke regelingen zijn ook te combineren met elkaar;
  4. Een Subsidie Duurzame Sportvoorzieningen kan alleen toegekend worden voor de aanschaf van sportgoederen zoals omschreven in de uitvoeringsregeling tot 12 maanden nadat de goederen zijn betaald. Met andere woorden, de vereniging kan geen subsidie aanvragen voor zaken die meer dan een jaar geleden zijn aangeschaft.

Hier komt binnenkort de link naar de nieuwe Uitvoeringsregeling Subsidie Duurzame Sportvoorzieningen

Met deze informatie willen we aangeven hoe je in aanmerking kunt komen voor een gemeentelijke subsidie Duurzame Sportvoorzieningen en welke wegen bewandeld moeten worden.

Wat komt in aanmerking voor Subsidie Duurzame Sportvoorzieningen?
Duurzame sportgoederen, noodzakelijk voor een verantwoorde en volwaardige sportbeoefening en/of voorgeschreven door een sportbond, met een technische afschrijvingstermijn (= levensduur) van tenminste 10 jaar. In aanmerkingen komen bijvoorbeeld sport- of gymnastiektoestellen, trainings- of pupillendoelen, extra dug-outs, scoreborden, sport(veld)verlichting, netten.

Niet in aanmerking komen alle investeringen voor bouw, renovatie of uitbreiding van uw verenigingsaccommodatie. Hieronder wordt ook verstaan het realiseren van een medische- of fitnessruimtes en tribunes. Het maken van een stallingsruimte of het aanbrengen van specifieke watersportvoorzieningen zoals steigers, hellingbaaninstallaties met toebehoren en vlotten. Ook kosten voor onderhoud worden niet gesubsidieerd. Voor deze zaken is de landelijke BOSA subsidie beschikbaar.

Het subsidiebedrag is maximaal één derde deel van de totale kosten van de aanschaf van sportgoederen, tot een maximum subsidiebedrag van € 3.250,- per kalenderjaar per vereniging. De aanvrager zal het overige 2/3 deel van de investering zelf moeten opbrengen in de vorm van eigen middelen en/of  een lening.

Subsidiebudget
in 2021 is voor de Subsidie Duurzame Sportvoorzieningen een budget van € 50.000 beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt een maximum van € 3.250,- subsidie per aanvrager.

 Stand subsidieaanvragen per 1-1-2021
Er is ongeveer € 0,- van de beschikbare € 50.000,- aangevraagd

 Subsidie aanvragen
Zorg dat u bij het invullen van de aanvraag zo veel mogelijk gegevens meestuurt, zoals:

  • Contactgegevens van de aanvragende organisatie;
  • Een KvK-uittreksel en tekenbevoegde(n);
  • Bankgegevens met een scan van een bankafschrift die niet ouder is dan 3 maanden, waarbij de naam van de aanvragende organisatie en IBAN volledig leesbaar zijn (voorbeeld);
  • Scans van facturen en betaalbewijzen van uw subsidiabele kosten;
  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraag formulier.

Aanvraagformulier
U vraagt subsidie aan via het aanvraagformulier. U kunt subsidie aanvragen voor goederen tot 12 maanden nadat de goederen betaald zijn. U kunt wel meerdere subsidieaanvragen per kalenderjaar indienen.

Dit aanvraagformulier stuurt u digitaal en volledig ingevuld en ondertekend naar het secretariaat van de Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen:  e-mail: dzv@sportsupport.nl

Postadres:
Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen
p/a Stichting SportSupport Kennemerland
Henk van Turnhoutpad 1, 2034 JL Haarlem.
Telefoon 023 – 526 03 02

Binnenkort wordt de link naar het nieuwe aanvraagformulier op deze website geplaatst.

 Wat gebeurt er dan?
Aan de hand van alle verstrekte gegevens beoordeelt de Adviescommissie de aanvraag en brengt hierover advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders. Zij neemt een beslissing over de aanvraag en stelt de aanvrager daarvan op de hoogte. De adviescommissie komt 4 keer per jaar bij elkaar. Alleen tijdens deze bijeenkomsten neemt de commissie een beslissing over de subsidieaanvragen. De komende bijeenkomsten in 2021 zijn gepland op 9 maart, 8 juni, 7 september en 7 december 2021. Voor het insturen van subsidieaanvragen zijn de deadlines voor de vergaderingen respectievelijk 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december 2021.

Stimulering Bouw en onderhoud van Sportaccommodaties
Via de subsidieregeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen, zijn subsidiabel. Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal)

Voor meer informatie over welke activiteiten wel en niet in aanmerking komen voor subsidie, kunt u kijken op de website van DUS-I via onderstaande link.

BOSA regeling

Duurzaamheidslening gemeente Haarlem
Als sportvereniging kunt u ook een Duurzaamheidslening van maximaal € 25.000 aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren. Denk aan zonnepanelen, dakisolatie of een warmtepomp. U vraagt de Duurzaamheidlening online aan. Kijk op onderstaande link voor meer informatie over de lening en aanvraag procedure.

Duurzaamheidslening

Subsidie breedtesportactiviteiten
Breedtesport wil mensen (weer) in beweging krijgen. Ook het plezier om samen met anderen bezig te zijn, is belangrijk. Breedtesport is laagdrempelig. Het college stelt jaarlijks € 50.000 beschikbaar voor initiatieven die een bijdrage leveren aan het sportieve klimaat in Haarlem. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag. Het gaat om breedtesportactiviteiten die iets toevoegen aan het reguliere aanbod, of om ledenwerf activiteiten. Ook activiteiten die vrijwillige inzet stimuleren bij een vereniging en in een wijk kunnen aanspraak maken op het fonds. Plannen voor de eerste helft van een kalenderjaar moet u indienen voor 1 november in het voorafgaande kalenderjaar. Voorstellen voor de tweede helft van een kalenderjaar moet u voor 1 mei van dat jaar indienen.