Onderwijs

Buurtsportcoach

De buurtsportcoach is in een gebied (buurt, stadsdeel, dorpskern, gemeente) actief als professional die sport versterkt en verbind. In jouw gebied en voor jouw school kan de buurtsportcoach verbindingen leggen met maatschappelijke partners, zoals sportverenigingen, zorg, gezondheid en welzijn. De buurtsportcoach kan bijvoorbeeld op en om school sport-/beweegactiviteiten organiseren, optreden als brede schoolcoördinator, doceren van gymles of de gezonde school implementeren. Binnen de gestelde kaders biedt de buurtsportcoach maatwerk.

SportSupport treedt in opdracht van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en Velsen op als werkgever van buurtsportcoaches. Elke gemeente heeft specifiek beleid op de inzet van de buurtsportcoaches.

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de inzet van buurtsportcoaches middels de Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit bouwt voort op de Impuls brede scholen, sport en cultuur waarbij combinatiefunctionarissen worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 3.625 Buurtsportcoaches en cultuurcoaches zijn actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector (zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of bedrijfsleven), dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving meer en beter kunnen sporten en bewegen.

Wil je meer weten over inzet van buurtsportcoaches in jouw gemeente? Neem contact op met:

Marije de Wolf – mdewolf@sportsupport.nl – 023 – 526 03 02
Tim Joon – tjoon@sportsupport.nl – 023 – 303 72 57
Peter van der Aart – pvdaart@sportsupport.nl – 023 – 303 72 20