Urban Sports Haarlem is een onderdeel van Stichting SportSupport Kennemerland (hierna te noemen: SportSupport). SportSupport is al sinds 1996 op non-profit basis actief in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport in de regio Zuid-Kennemerland in de meest brede zin van het woord. Breedtesportstimulering is een kerntaak van SportSupport. Vanuit deze kerntaak is onder andere Urban Sports Haarlem opgezet.

Urban Sports Haarlem (hierna te noemen: Urban Sports), is een samenwerkingsverband van SportSupport, sportverenigingen en commerciële sportaanbieders waarbij via een applicatie, genaamd Urban Sports Haarlem, aan geïnteresseerden, primair jongeren tussen de 12 – 18 jaar, de mogelijkheid wordt geboden kennis te maken met urban varianten van bestaande sport- en beweegvormen. Met het vooropgezet doel de deelnemers er toe aan te zetten lid of klant te worden bij één of meerdere sportaanbieders opdat zij een gezonde(ere) leefstijl aannemen.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Deelnemer: Iedere natuurlijke persoon die met gebruikmaking van de digitale applicatie Urban Sports Haarlem, tegen betaling, gebruik maakt van de diensten die via de applicatie worden aangeboden.

Deelname: Het feitelijk deelnemen aan activiteiten die via de digitale applicatie Urban Sports Haarlem worden aangeboden of gerechtigd zijn tot deelname aan deze activiteiten.

Deelnemersbijdrage: Het bedrag in euro’s dat een geïnteresseerde verschuldigd is over de periode waarin hij daadwerkelijk wenst deel te nemen aan de via de digitale applicatie Urban Sports Haarlem aangeboden activiteiten.

Sportaanbieder: Iedere rechtspersoon die op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de beheerder van de digitale applicatie Urban Sports Haarlem gerechtigd is sport- of beweegvormen aan te bieden.

Clinic: De tijdseenheid gedurende welke de sport- of beweegvorm feitelijk wordt aangeboden aan de deelnemers. Gemiddeld duurt een clinic 60 minuten, tenzij anders aangegeven.

Tijdvak: De aaneengesloten periode gedurende welke meerdere clinics in dezelfde sport- of beweegvorm wordt aangeboden aan de deelnemers. In de regel is dit 3, 6, 9 of 12 maanden, tenzij anders aangegeven.

Credits: Het onoverdraagbaar digitaal tegoed dat een deelnemer ontvangt na inschrijving voor een bepaalde sport- of beweegvorm waarbij 1 credit van het totale tegoed wordt afgeschreven op het moment dat een clinic wordt genoten of conform inschrijving van de deelnemer door hem had moeten worden genoten.

Artikel 2 Deelnameprotocol

–             Urban Sports werkt met verschillende tijdvakken waarin wisselende sport- en beweegvormen kunnen worden aangeboden. Een deelnemer schrijft zich steeds in voor de volledige looptijd van het desbetreffende tijdvak.

–             Deelnemers kunnen met het aantal toegekende credits, gedurende het betreffende tijdvak, aan maximaal drie sport- en beweegvormen per week deelnemen.

–             Het staat deelnemers vrij om, verdeeld over meerdere tijdvakken, dezelfde sport- of beweegvorm te kiezen.

–             Eén credit voor een ‘losse clinic’ is maximaal vier weken geldig.

Artikel 3 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

–             Indien een deelnemer, na deelname aan een aantal clinics via de digital applicatie Urban Sports Haarlem, de sport- of beweegvorm rechtstreeks wil afnemen bij de betreffende sportaanbieder dient de deelnemer dit voornemen te mailen naar urbansports@sportsupport.nl. Ook de aan de sportaanbieder verbonden trainer kan hier melding van maken door te mailen naar urbansports@sportsupport.nl. Na verloop van het tijdvak gedurende welke de sport- of beweegvorm afgenomen werd via de digitale applicatie Urban Sports Haarlem. is de deelnemer zelfstandig verantwoordelijk voor aanmelding als lid of klant bij de betreffende sportaanbieder.

–             Urban Sports is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten of de inschrijving teniet te doen, indien de deelnemer zijn/haar verplichtingen  niet volledig of niet tijdig nakomt.

–             Indien de inschrijving teniet wordt gedaan zijn de eventuele vorderingen van Urban Sports op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Urban Sports de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt het zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

–             Indien de tenietdoening aan de deelnemer toerekenbaar is, heeft Urban Sports recht op vergoeding van de (gevolg)schade, daaronder begrepen binnen- en buitengerechtelijke kosten.

–             Indien de deelnemer zijn/haar uit de inschrijving voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming tenietdoening rechtvaardigt, dan is Urban Sports gerechtigd de inschrijving terstond en met directe ingang teniet te doen zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de deelnemer, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

–             Indien de deelnemer de deelname aan de clinics geheel of gedeeltelijk annuleert kan geen restitutie gevorderd worden over dat deel van de deelnemersbijdragen dat naar rato niet zou zijn genoten.

–             In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de deelnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de deelnemer niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het Urban Sports vrij om de inschrijving terstond en met directe ingang teniet te doen dan wel de inschrijving te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Urban Sports op de deelnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 Betalingen en incassokosten

–             Voor deelname dient de geïnteresseerde het door Urban Sports, middels de digitale applicatie Urban Sports Haarlem verstrekte inschrijfformulier volledig naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de geïnteresseerde akkoord met betaling via iDEAL of bankoverschrijving.

–             Facturatie per e-mail vindt in beginsel  plaats per tijdvak waarvoor is ingeschreven.

–             Betaling doormiddel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Urban Sports aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Urban Sports aangegeven. Urban Sports is gerechtigd om periodiek te factureren.

–             Het recht op deelname gaat in na ontvangst van de volledig verschuldigde deelnemersbijdrage, tenzij anders is aangegeven. Indien deelnemer de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft deelnemer geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning dan zal Urban Sports de vordering ter incasso uithanden geven.

–             Indien de deelnemer, na aanmaning, in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de deelnemer van rechtswege in verzuim. De deelnemer is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag  wordt berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

–             Urban Sports heeft het recht de door deelnemer gedane betalingen te laten strekken tot;

in de eerste plaats in mindering van de kosten;

vervolgens in mindering van de opengevallen rente;

en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Urban Sports kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de deelnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Urban Sports Haarlem kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

–             De deelnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Urban Sports verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De deelnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

–             Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethoden volgens Rapport Voorwerk II. Indien Urban Sports Haarlem echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de deelnemer worden verhaald. De deelnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

–             Urban Sports mag jaarlijks een reguliere prijsverhoging doorvoeren met betrekking tot de deelnemersbijdragen gelijk aan de inflatie over de periode 1 juli – 30 juni.

–             Opzegging door de deelnemer geschiedt door een aan Urban Sports gerichte e-mail.

Artikel 5 Clinics

–             Mocht een clinic door overmacht niet doorgaan, dan volgt daar geen teruggave van deelnemersbijdrage op.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

–             De deelnemer bevestigt hierbij dat hij/zij in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij/zij geen medische indicaties of medicatie heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Urban Sports Haarlem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, letsel of schade.

–             Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het informeren van Urban Sports van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan deelnemer inwinnen bij eigen (behandelend) arts. Urban Sports verklaart uiterst zorgvuldig met persoonlijke gegevens om te gaan.

–             Deelname geschiedt voor eigen risico. Urban Sports is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is Urban Sports niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de sportaanbieder toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Artikel 7 Vrijwaring

–             De deelnemer vrijwaart Urban Sports voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de deelname schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Urban Sports toerekenbaar is.

–             Indien Urban Sports uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de deelnemer gehouden Urban Sports zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Urban Sports, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Urban Sports en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de deelnemer.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

–             Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Urban Sports partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan deelname geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

–             De rechter in de vestigingsplaats van Urban Sports is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Urban Sports het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

–             Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Vindplaats en wijziging voorwaarden

–             Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 41227196). Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en uit te printen via de website www.sportsupport.nl.

–             Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Urban Sports.

Artikel 10 Overige bepalingen

–             Tijdens de clinics kan er beeldmateriaal verzameld worden ter gebruik van advertenties, promotie en trainingsdoeleinden. Mocht je hier geen toestemming voor verlenen dan kan dat schriftelijk aangegeven worden.

–             De tekst op de website is bindend, in geval er bij andere correspondentie onzorgvuldigheden zijn opgetreden.

–             Deelnemer gaat de deelname met Urban Sports aan voor een vooraf te bepalen tijdvak.

–             Na storneren van een automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 9,99 administratiekosten.

–             Bij tussentijdse opzegging gedurende een tijdvak is het niet mogelijk om de betaling voor dit tijdvak te stoppen of om (een deel van) de betaling terug te krijgen. Dit kan alleen als de deelnemer meet dan 20 kilometer gaat verhuizen. Hiervoor moet wel een officiële adreswijziging doorgegeven worden.

–             Indien je, je deelname wilt beëindigen, dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren vóór het einde van het overeengekomen tijdvak met inachtneming van een opzegtermijn van een volle kalendermaand.

–             De betaling van deelname aan Urban Sports gaat via facturering voorafgaand aan de eerste clinic tenzij Urban Sports anders bepaalt.

–             Betaling kan ook via kwartaalfacturen. Hierover dien je schriftelijk of per e-mail een verzoek in te dienen.

–             Veranderen de naw-gegevens of andere informatie bijvoorbeeld e-mailadres, dan moeten deze zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan Urban Sports.

–             Een deelnemer moet te allen tijden de aanwijzingen en regels van de aan de sportaanbieder verbonden trainer opvolgen. Deze regels zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen, in de ruimste zin van het woord. Bij herhaling kan er in een gesprek worden overgegaan tot waarschuwing, schorsing en uiteindelijk zelfs beëindiging van de deelname zonder restitutie van deelnemersbijdrage.

–             Diefstal, vandalisme, bewezen pest- of intimiderend gedrag, vechten of andersoortig gedrag waardoor er een of meerdere personen of delen van materialen of accommodatie wordt beschadigd (mentaal of fysiek) is te allen tijden reden voor directe beëindiging van de deelname zonder restitutie van de deelnemersbijdrage.

Deze algemene voorwaarden zijn laatst aangepast op: 09-01-2023.