Infobijeenkomst: Kansen voor investeringen in uw sportaccommodatie,

By 22 nov 2018Agenda

Informatiebijeenkomst 22 november: Kansen voor investeringen in uw sportaccommodatie, wees er snel bij!

Subsidieregeling voor opvangen einde btw aftrek sportbesluit
Vanaf 1 januari 2019 zal de btw-sportvrijstelling worden verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en amateursportorganisaties. Onder de laatste groep vallen verenigingen, exploitatiestichtingen en BV’s zonder winstoogmerk.

Voor gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen kan dit leiden tot een financieel nadeel. De Minister van VWS beoogt met de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud  van sportaccommodaties’ de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.Daarnaast stimuleert deze subsidieregeling investeringen in energiebesparing en duurzame energieopwekking en het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking

Wat houdt deze subsidieregeling in op hoofdlijnen?
Amateursportorganisaties, waaronder sportverenigingen en exploitatiestichtingen, kunnen in de periode 2019-2023 een subsidie per kalenderjaar aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens incl. btw) mits:

  • het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt; en
  • de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde activiteiten gedurende de fiscale herzieningsperiode (één tot tien jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie ontstaat én de gesubsidieerde sportaccommodatie voor tien jaar beschikbaar blijft voor de amateursport.

Sportaccommodatie is gedefinieerd als voorzieningbestemd en in gebruik voor activiteiten op het gebeid van de amateursport (geen topsport). De algemene subsidie bedraagt 20%. Bovenop de algemene subsidieregeling van 20% kan er een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor maatregelen energie besparing & duurzame energieopwekking (bijlage 1 bij de subsidieregeling) en voor maatregelen toegankelijkheid (bijlage 2).Van belang is dat de subsidieaanvragen van de sport-organisaties op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld (‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’).

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties vindt u op deze link à https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html

Landelijke subsidieregeling is voorliggende voorziening voor Haarlemse subsidieregeling(en) en investeringsplan sport
Indien uw vereniging een subsidie op grond van deze landelijke subsidieregeling ontvangt (bijv. (nieuw- of ver)bouw sportaccommodatie of voor sportmateriaal), wordt deze subsidie in mindering gebracht op de subsidieregeling Stichtingskosten en duurzame sportvoorzieningen.

Voor verwijzing hiernaar zie de link https://sportsupport.nl/verenigingen/subsidie/

Behoefte aan toelichting?
Mogelijk roept deze landelijke subsidieregeling vragen bij u op of wilt u een toelichting op uw subsidiemogelijkheden. Daarom organiseert Sport Support in samenwerking met gemeente Haarlem een informatiebijeenkomst op 22 november om 19.30u – 21.00u bij Olympia Haarlem. Graag aanmelden bij Daniëlle Krijger:  E|dkrijger@sportsupport.nl.