Haarlem is sinds 2012 JOGG-gemeente. De JOGG-aanpak richt zich op het gezonder maken van de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. En biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen/gezinnen met gezondheidsproblematiek.

Het JOGG-team Haarlem focust zich op het leggen van verbindingen tussen school, sport, buurt, sociaal domein, eerstelijnszorg en bedrijfsleven. Marije de Wolf is als JOGG-regisseur werkzaam bij SportSupport: “Wil je gezondheidsachterstanden terugdringen, dan kan je niet zonder een integrale aanpak en samenwerking. Voor een gezonde jeugd en een gezonde toekomst moeten professionals en vrijwilligers vanuit verschillende domeinen nauw samenwerken en de handen ineenslaan. Inmiddels is het evident dat sport en bewegen een onlosmakelijk onderdeel vormen van een gezonde leefstijl en dus van preventie. In deze context kunnen het netwerk en de expertise van SportSupport optimaal worden benut.”

Wijkgericht Preventieakkoord
In Haarlem is er gekozen voor (meerdere) Preventieakkoorden op gebiedsniveau. Het eerste akkoord is gesloten in Boerhaavewijk Schalkwijk, omdat daar al veel wordt ingezet op preventie en gezondheidsbevordering (Traject 5, Alliantie Boerhaavewijk Gezond). “Vanuit het Preventieakkoord Schalkwijk hebben we landelijk budget om nieuwe samenwerkingen in de wijk te stimuleren, maar ook om bestaande activiteiten uit te breiden of beter op elkaar af te stemmen”, zegt Marije. “Hoofdthema’s zijn Samenwerken, Welbevinden, Rookvrije generatie en Gezond gewicht. Het akkoord dient mede als voorbeeld voor andere gebieden en zijn voor een Preventieakkoord Haarlem-Oost inmiddels ook de eerste stappen gezet.”

Korte lijnen in een breed netwerk
Voor een succesvolle en geborgde samenwerking zijn diverse partners – in de wijk en vanuit verschillende domeinen – zowel wenselijk als noodzakelijk. En ook de bewoners zelf worden zoveel mogelijk betrokken. Korte lijnen gericht op de jeugd, gezinnen en hun directe (leef)omgeving – daarom zijn in de netwerkcirkel het fysieke, het medische en het sociale domein vertegenwoordigd. Zo werkt het JOGG-team ook samen aan projecten als de Nationale Diabetes Challenge, het GLI-programma ‘Lekker in je lijf’ en de Fittest. Marije: “Huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, buurtsportcoaches en maatschappelijke zorg maken bovendien deel uit van de Alliantie Boerhaavewijk en zijn ook nauw betrokken bij het Preventieakkoord Schalkwijk. Belangrijk, want korte lijnen tussen de partners dragen bij aan beter advies, ondersteuning en zorg op de juiste plek.”

Bewustwording creëren
Nauwe samenwerking bestaat er ook tussen SportSupport/JOGG en Team:Fit. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een gezondere (sport)omgeving, met aandacht voor een gezonder voedingsaanbod in de kantine, een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik. In Haarlem werken inmiddels tien sportkantines actief aan de challenges van Team:Fit, en er worden gesprekken gevoerd om speeltuinen en verschillende buurthuizen van Haarlem Effect en DOCK Haarlem aan dit traject mee te laten doen.

Het JOGG-team in Haarlem is het hele jaar actief in de wijken om meer bewustwording te creëren voor de gezonde omgeving. Zo werden er vanuit de samenwerking tussen Hogeschool Inholland, PWN en JOGG Noord-Holland op meerdere basisscholen waterlessen verzorgd. Er waren feestelijke openingen van onder andere de Kwiekroute in combinatie met een Daily Mile en diverse watertappunten. En tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd kwam de knuffelbare drinkwatermascotte Druppie langs op scholen en buitenspeeldagen, tot grote vreugde van de allerjongsten. Een gezonde toekomst begint tenslotte bij een gezonde maar ook een blije jeugd.

Bron: Jaarmagazine SportSupport 2021