Nieuws voor verenigingen betreft huurcompensatie

By 28 mei 2024Nieuws

Periode maart t/m mei

In de periode maart, april en mei waren de sportaccommodaties gesloten. De gebruikersvergoeding of erfpacht die sportverenigingen betalen voor het gebruik van de sportaccommodaties zijn over deze periode 100% kwijtgescholden. SRO en gemeente hebben bij het rijk subsidie hiervoor aangevraagd  (vanuit de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19).

Periode juni t/m augustus

In de periode juni-juli-augustus kon er weer gesport worden maar buitensportverenigingen werden nog steeds geconfronteerd met omzetdalingen. Daarom heeft de gemeente binnen het eigen noodfonds middelen gereserveerd voor kwijtschelding van 50% van de huur van buitensportverenigingen van Haarlem én SRO. Dit is nu definitief vastgesteld door de raad via de Bestuursrapportage. Hier is geen rijksregeling voor en de lasten worden gedekt uit het noodfonds dat de gemeente heeft opgericht.

Kwijtschelding

SRO streeft er naar om de verrekening van de kwijtschelding uiterlijk in december te hebben uitgevoerd. Dit geldt voor zowel de 100% kwijtschelding voor de maanden mrt-apr-mei 2020, als mede de 50% kwijtschelding voor de periode jun-jul-aug 2020.

Periode oktober t/m december

Voor de periode oktober tot en met december 2020 heeft het rijk opnieuw een steunpakket beschikbaar gesteld voor huurcompensatie sportverenigingen. De gemeente Haarlem volgt het landelijke beleid hierin. Naar verwachting zal de gemeente tussen de 80% en 100% vergoeding krijgen vanuit het rijk. De huur aan de verenigingen wordt vervolgens (voor een deel) weer kwijtgescholden door SRO en/of de gemeente. De hoogte van de kwijtschelding is dus afhankelijk van wat SRO en gemeente aan subsidie ontvangen vanuit het rijk. De uitvoeringsregels van deze subsidieregeling zijn nog niet bekend. Naar verwachting zal in kwartaal 1 van 2021 meer duidelijkheid komen over de kwijtschelding.

Huur oktober t/m december

Verenigingen worden gevraagd om de huur okt – dec te voldoen en krijgen vervolgens hopelijk restitutie. Mochten verenigingen hierdoor in financiële problemen komen kunnen zij contact opnemen met SRO en de gemeente.

Gemeente Haarlem & SRO