Verenigingen

Gemeentelijke investeringssubsidie

DE FINANCIELE WEG NAAR (DUURZAME) GOEDEREN VOOR DE SPORTORGANISATIE OF EEN EIGEN CLUBACCOMMODATIE

Een eigen kleed- en/of clubaccommodatie, gymnastiektoestellen, voetbaldoelen e.d. kosten vaak meer dan de eigen organisatie kan opbrengen. Met deze informatie willen we aangeven hoe je in aanmerking kunt komen voor een gemeentelijke investeringssubsidie en welke wegen bewandeld moeten worden.

Burgemeester en Wethouders kunnen aan non profit (sport)organisaties, die zich in Haarlem bezighouden met sportbeoefening, een subsidie verlenen in de kosten van: nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, aankoop en eerste inrichting van sport- en bewegingsruimten van kleed- en clubgebouwen e.d., de zgn “grote investering”.
En de duurzame goederen (die minimaal 10 jaar mee gaan), die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde en volwaardige sportbeoefening (b.v. gymnastiektoestellen, doelen, verlichtingsinstallaties, etc., de zgn “kleine investering”.
Voor aanpassingen en voorzieningen voor gebruik door gehandicapten kunnen zelfs 50% van de kosten gesubsidieerd worden.

Naast deze gemeentelijke subsidie (1/3 deel van de totale kosten) zal de aanvrager de overige 2/3 van de investering zelf moeten opbrengen in de vorm van eigen middelen en/of zelfwerkzaamheid en eventueel een lening.

Wat moet je doen?

Een schriftelijk verzoek indienen bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem middels het insturen van een ingevuld en ondertekend formulier van de Adviescommissie Duurzame Voorzieningen bij het secretariaat. Dit ingevulde formulier kan worden opgestuurd naar SportSupport, Generaal Spoorlaan 2, 2025 NB Haarlem. Telefoon 023-5260302, e-mail: dzv@sportsupport.nl

Aanvraagformulieren subsidie Duurzame Sportvoorzieningen

Uitvoeringsregeling subsidieverstrekking sportaccommodaties en duurzame sportvoorzieingen

Aanvraagformulier Grote Investeringen – voor aanvraag voor nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, aankoop en eerste inrichting van kleed- , club- en sportgebouwen.

Aanvraagformulier Kleine Investeringen.

Meer info over de energiebesparing en subsidieregelingen, klik hier. Om aanvragen in te dienen en voor hulp bij deze aanvragen kunt u terecht bij SRO Kennemerland, telefoon (023) 512 17 00, of per mail: info.kennemerland@sro.nl. Hier kunt u ook terecht voor de aanvraag van zonnepanelen.

Wat gebeurt er dan ?

Aan de hand van alle verstrekte gegevens beoordeelt de Adviescommissie de aanvraag en brengt hierover advies uit aan Burgemeester en Wethouders. Dit college neemt een beslissing over de aanvraag en stelt de aanvrager daarvan op de hoogte.

Let op: Toekenning van de subsidie moet plaats vinden voordat begonnen wordt met de bouw en of aanschaf van het te subsidiëren object c.q. duurzame materiaal.
Voor de kleine investering geldt dat de officiele aanvraag binnen maximaal 6 maanden na aanschaf (datum factuur) binnen moet zijn op het secretariaat van de commissie. Aanvragen na deze termijn kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.