Haarlems Sportakkoord

Lees hier het Haarlemse sportakkoord ‘Sport verenigt Haarlem’.

Proces totstandkoming Haarlems sportakkoord
In samenspraak met veel betrokken partijen, o.a. werkoverleggen, expertgroep-meetings en het sportakkoord-symposium van 25 september 2019, is onder leiding van de sportformateur het Haarlems sportakkoord tot stand gekomen. Het sportakkoord betreft een inhoudelijke visie op sport en bewegen, welke onder andere gerealiseerd gaan worden door ingediende voorstellen. Uit deze voorstellen is een selectie gemaakt. Deze selectie staat in het Haarlems Sportakkoord (hoofdstuk 3 en bijlage 5)
Bij de selectie van deze voorstellen zijn de volgende criteria meegewogen:
• Er zijn meerdere partners binnen en buiten de sport betrokken
• De voorstellen zijn onderscheidend ten opzichte van bestaande projecten
• De resultaten zijn overdraagbaar naar andere projecten in Haarlem

Er is nog ruimte voor nieuwe projecten!
In het Haarlems Sportakkoord is een aantal projecten opgenomen. Maar er is nog ruimte voor nieuwe projecten. Er is een innovatiebudget voor de uitvoering van nieuwe initiatieven gedurende de looptijd van de regeling. Dus, wil je een project starten, dan kun je in 2020 een voorstel indienen. De voorwaarden hiervoor staan genoemd in het Sportakkoord (paragraaf 4.1). We nodigen je uit om anderen op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid. Nieuwe organisaties kunnen ook aansluiten op projecten die al genoemd staan in het sportakkoord.

Vervolg
Door het indienen van het Haarlems Sportakkoord bij het ministerie van VWS is het uitvoeringsbudget officieel aangevraagd. In december wordt de gemeente geïnformeerd over de toekenning van de rijksmiddelen. Dit is naar verwachting een formaliteit, omdat aan alle voorwaarden is voldaan om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget. Nu kan iedereen aan de slag.

Organisatiestructuur
Om de uitvoering van het Haarlems Sportakkoord te laten slagen is een organisatiestructuur van belang. Hiermee zorgen we ervoor dat het proces van aanvraag tot en met de uitvoering goed verloopt. Voor dit moment is een kernteam en een expertgroep opgericht. Het kernteam bewaakt de voortgang en de expertgroep adviseert het kernteam op inhoud en voortgang. Het kernteam werkt komende maand de organisatiestructuur verder uit. Ook zal gewerkt worden aan een communicatieplan.

Mijn project is opgenomen in het Sportakkoord: wat moet ik doen?
Om definitief in aanmerking te komen voor uitvoering en financiering van het project moeten de projecten verder uitgewerkt worden. Van het ministerie van VWS moeten de resultaten van de projecten gemonitord worden. Hiervoor wordt een format ontwikkeld door InHolland. Het kernteam benadert betreffende organisaties hierover binnenkort.

Vragen?
Als je vragen hebt kun je contact opnemen met het kernteam via sportakkoord@sportsupport.nl.

Kernteam Sportakkoord
Tim Vreeburg, InHolland
Ruud Barnhoorn, Stichting Sint Bavo
Bas de Wit, SportSupport
Ginny Hamilton, gemeente Haarlem
Michiel Lems, gemeente Haarlem

 


Wat is een sportakkoord?

Het ministerie van VWS heeft in juni 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om dit doel te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Het ministerie van VWS wil dit bereiken door gemeenten te stimuleren om lokale en/of regionale sportakkoorden af te sluiten. In het Haarlems Sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeente willen bereiken.

De ambities uit het Nationaal Sportakkoord zijn:

  1. Inclusief sporten en bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Vaardig in bewegen
  6. Topsport die inspireert

Nationaal Sportakkoord
Lees hier alles over het Nationaal Sportakkoord

Het is de ambitie om alle Haarlemmers met plezier aan sport en bewegen te laten deelnemen. Juist ook inwoners die nu nog minder actief zijn. Sport en bewegen geeft veel plezier, fitheid en voldoening. En het levert deelnemers en vrijwilligers ook allerlei vaardigheden en sociale contacten op. Sportverenigingen en particuliere sportaanbieders spelen hierbij een belangrijke rol, maar moeten wel over voldoende vrijwilligers en sportruimte beschikken en een open en positieve clubcultuur hebben. Om specifieke doelgroepen te bereiken is samenwerking nodig met organisaties op het terrein van welzijn, onderwijs, zorg en gezondheid.